ریل ګاډۍ مو لیدلی چې پرته له پټلۍ ګرځي

چین چې په اختراع او ټکنالوجۍ کې اوس تر نورو ځان مخکښ ګڼي په تازه اختراع سره یې داسې ریل ګآډی جوړ کړی چې پټلۍ ته ضرورت نه لري او پرته له پټلۍ ګرځي.

دا ریل ګاډی چې چینایي ساینس پوهانو جوړ کړی پر قیر سړک ګرځي او کنټرول ټول وسایل پکې نصب شوي چې د پېښو مخنیوی کوي.

دا ریل ګاډی چې په تصویر کې یې ګوری په ساعت کې ۷۰ کیلو ميټره لار وهي او د ۳۰۷ مسافرینو د ناستې او وړلو ظرفیت لري.